CSR

บริษัท AMERZ ร่วมกับสโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ปิงแม่สา จัดโครงการสร้างรายได้ เพื่อขจัดความหิวโหย โดยการสนับสนุนกลุ่มผ้าทอมือชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านห้วยหละ  จังหวัด ลำพูน ให้สามารถสร้างรายได้ภายในชุมชน โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากผ้าทอมือของกลุ่มชุมชน ทำให้กลุ่มชาวบ้านมีรายได้เกิดขี้น
บริษัท Amerz ร่วมกับ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ปิงแม่สา จัดโครงการช่วยเหลือพี่ น้อง ที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือตอนบน โดยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นทุกปี